Tuyển dụng kế toán tổng hợp

tuyển dụng Kế toán tổng hợp 1. Mô tả công việc– Tiếp nhận hồ sơ, chứng từ và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trước khi trình ký và hạch toán. – Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, phân bổ chi phí trả trước CCDC, công nợ, nghiệp vụ khác– Quản …

Tuyển dụng kế toán tổng hợp Xem thêm»